Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του πολιτικού μηχανικού, η επενδύτρια επιχείρηση έχει την απαιτούμενη γνώση για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, λοιπόν, την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς επίσης και την αποτύπωση κτισμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον πολεοδομικό κανονισμό. Επειδή στην περιοχή που δραστηριοποιείται η επενδύτρια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη Εθνικό Κτηματολόγιο, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσει ο ιδιώτης μηχανικός αποτελεί το επίσημο έγγραφο οριοθέτησης της ακίνητης περιουσίας και βάσει αυτού συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, κυρώνονται διοικητικές πράξεις.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους στο γραφείο. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι η αποτύπωση οικοπέδων και αγροτεμαχίων με απεικόνιση των υπαρχουσών κατασκευών, η μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων, η οριοθέτησή τους, η ένταξη τους στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87’), η χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και η χάραξη ισοϋψών, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και ο καθορισμός λατομικών χώρων καθώς και η σύσταση σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες και η διανομή ακινήτων.