Η επενδύτρια έχει ενταχθεί στο μητρώο ελεγκτών δόμησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλαμβάνει τη σύνταξη πορίσματος ύστερα από έλεγχο σε νέα έργα. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια: αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας και μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης ή το Κλιμάκιο Ελεγκτών πόρισμα, το οποίο αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη συνέχιση των εργασιών ή τη διακοπή των εργασιών και την επιβολή κυρώσεων, ανάλογα με τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων. Οι ελεγκτές δόμησης είναι διπλωματούχοι μηχανικοί με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων και έχουν πετύχει σε εξετάσεις που έχουν οριστεί.