Η εκτίμηση ακινήτων αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη και υπεύθυνη εργασία. Η εκτίμηση αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική αξία ενός ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης, την ανώτατη εμπορική αξία, και την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου. Η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου έχει σαν αφετηρία τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του (συντελεστής δόμησης, συντελεστής κάλυψης, επιτρεπόμενο ύψος, χρήση γης, πολεοδομικές παρεκκλίσεις κλπ.) καθώς και την αυτοψία του ακινήτου από πολιτικό μηχανικό που υπογράφει την έκθεση.

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου λαμβάνει υπόψη επίσης τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο εκτιμητής ενημερώνεται για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου και αναφέρει τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συναλλαγές, συνεκτιμώντας τις σε σχέση με το υπό εκτίμηση ακίνητο. Η έκθεση εκτίμησης παραδίδεται στον εντολέα της συμπληρωμένη με φωτογραφίες που να αναδεικνύουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές του εν λόγω ακινήτου.

Ως πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων της TEGOVA, μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) καθώς και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (κλάδος Α) αναλαμβάνω τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης.
Αντικείμενο των εκτιμήσεων ενδεικτικά αποτελούν οικόπεδα, αγροτεμάχια , κατοικίες , πολυκατοικίες , διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις , βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κλπ.