Φιλοσοφία μας, η ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις αγωνίες , τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητές του βάζοντας ως στόχο την άριστη ποιότητα, το χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος και την άρτια υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει χρονοδιαγράμματος.

Αντικείμενο μας αποτελούν και διάφορες επιπλέον εργασίες μηχανικού που συνοπτικά περιγράφονται ανωτέρω και οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολό τους από την επιχείρησή μας σε συνδυασμό με δίκτυο συνεργατών με σκοπό την προσφορά ενός προϊόντος που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

 

Η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού αποτελεί τον πυλώνα της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Στο πέρασμα των χρόνων, οι πολιτικοί μηχανικοί στην Ελλάδα απετέλεσαν σταθερή αναφορά και θεμέλιο της οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της χώρας και των υποδομών της. Ένας πολιτικός μηχανικός έχει εκπαιδευθεί να δραστηριοποιείται επιστημονικά σε μια πληθώρα τομέων, καθένας από τους οποίους αποτελεί μια ενιαία και συνεκτική μονάδα παραγωγής και μετάδοσης της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Για το λόγο αυτό, το φάσμα που καλύπτει η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού είναι ευρύ, από την κατασκευή ενός απλού κτηρίου μέχρι τη μελέτη υπερμεγεθών κατασκευών.

Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι τομείς εξειδίκευσης του πολιτικού μηχανικού είναι ο τομέας Δομοστατικής (στατική και δυναμική ανάλυση των κατασκευών, αντισεισμική τεχνολογία, κατασκευές άοπλου, οπλισμένου σκυροδέματος και προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές , κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και ξύλινες καθώς και συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών), ο τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (λιμενικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων, εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), ο τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής, κ.α.), ο τομέας Γεωτεχνικής (μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους, θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων, αντιστηρίξεις, σήραγγες, φράγματα, υπόγεια έργα) και τέλος ο τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (αξιολόγηση επενδύσεων, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων, ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές).